Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepassingsgebied

1. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap nC Group BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63741342 handelend onder de handelsnaam ‘NC Marine’;
b. Zakelijke opdrachtgever: een consument of een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf aan nC Group BV opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
c. Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaars, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan nC Group BV opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
d. Klant: Zakelijke Klant en Consument zoals bedoeld in bovenstaande definities b en c.
e. Overeenkomst: alle tussen de zakelijke opdrachtgever of consument en nC Group BV gesloten overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door nC Group BV.
f. Werkzaamheden: Het totaal van de tussen de consument en nC Group BV overeengekomen werkzaamheden en levering van de daarvoor te verwerken producten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn, naast of in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen nC Group BV en zakelijke opdrachtgever of consument. De partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden zullen worden beschouwd als een permanent onderdeel van de overeenkomsten. Van de bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
3. Eventuele door een zakelijke opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op met nC Group BV gesloten overeenkomsten, tenzij nC Group BV schriftelijk met dergelijke voorwaarden heeft ingestemd. Indien op enig moment voorwaarden van de klant van toepassing zijn, gelden aanvullend deze algemene voorwaarden, voor zover de inhoud van deze voorwaarden niet strijdig is met de voorwaarden van de klant.
Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst
1. De aanbieding bevat een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de aanbieding mogelijk te maken.
2. Alle aanbiedingen van nC Group BV zijn vrijblijvend, tenzij gedateerd en kunnen derhalve na aanvaarding door haar onverwijld worden herroepen.
3. Mondelinge afspraken en bedingen binden nC Group BV eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
5. De offerte geeft inzicht in de prijs en/of de van toepassing zijnde prijsmethode: aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de “contracting” prijsmethode komen de partijen een vast bedrag (contractprijs) overeen waarvoor het werk zal worden uitgevoerd.
b. Onder de “richtprijs” prijsmethode zal nC Group BV een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken van de kosten van het werk.
c. In het geval van de “regie” prijsmethode, zal nC Group BV een nauwkeurige specificatie van de prijsfactoren geven (inclusief het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
6. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en nC Group BV met instemming van de opdrachtgever een begin van uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de overeenkomst conform offerte te hebben verstrekt.
7. Overeenkomsten kunnen alleen namens nC Group BV worden aangegaan door daartoe bevoegde personen. Afspraken met werknemers van nC Group BV die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn, binden nC Group BV niet. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal nC Group BV aangeven wie binnen haar bedrijf bevoegd is om overeenkomsten aan te gaan.
8. In het geval van meerdere klanten zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

1. De door nC Group BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde prijzen zijn, tenzij expliciet genoemd, exclusief: Parkeergelden en leges voor vergunningaanvragen.
3. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief of op basis van een vooraf overeengekomen vast bedrag.
4. Indien bij het sluiten van de overeenkomst geen prijs is bepaald of slechts een richtprijs is vastgesteld, is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de vaststelling van de prijs wordt rekening gehouden met de prijzen die door nC Group BV gebruikelijk worden bedongen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de verwachtingen die daardoor worden gewekt met betrekking tot de vermoedelijke prijs.
5. Indien een richtprijs is vastgesteld, mag deze richtprijs met niet meer dan 15% worden overschreden, tenzij nC Group BV de opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de kans op een verdere overschrijding, teneinde hem in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden alsnog te verminderen of te vereenvoudigen. nC Group BV zal aan een dergelijke beperking of vereenvoudiging in redelijkheid medewerking moeten verlenen.
6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten inzake werken waarvan de prijs afhangt van de ten tijde van de overeenkomst voor de uitvoering van het werk geraamde tijd.
7. De bepalingen van dit artikel met betrekking tot prijzen en prijswijzigingen zijn niet van toepassing op meerwerk en voorlopige posten.
8. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden voordoen of aan het licht komen die niet aan nC Group BV zijn toe te rekenen, is nC Group BV gerechtigd de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aan te passen, mits nC Group BV met de waarschijnlijkheid van dergelijke omstandigheden geen rekening behoefde te houden bij het bepalen van de prijs.
9. nC Group BV mag de prijs ook aanpassen als de kostenverhoging het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens die van belang zijn voor de prijsbepaling, tenzij nC Group BV de onjuistheid van de gegevens vóór de prijsbepaling had behoren te ontdekken.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat nC Group BV tijdig kan beschikken over het volledige bestek, de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde informatie. Indien de opdrachtgever informatie aan nC Group BV verstrekt, mag nC Group BV uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij haar aanbod daarop baseren. Schade als gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze gegevens is voor rekening van de klant.
2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te doen naar en nC Group BV schriftelijk te informeren over alle relevante omstandigheden.
3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot de werkzaamheden van nC Group BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Opdrachtgever zorgt voor aansluitvoorzieningen voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) die nodig zijn voor het werk. De kosten hiervan en het noodzakelijke verbruik worden gedragen door
klant.
5. Opdrachtgever zal nC Group BV, voor zover deze worden gehouden, uitnodigen tot het bijwonen van alle bouwvergaderingen die direct of indirect verband houden met zijn werkzaamheden.
6. Als is overeengekomen dat de opdrachtgever voor de benodigde apparatuur zorgt, garandeert de opdrachtgever dat deze voldoet aan de wettelijke en veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie.
7. Zakelijke opdrachtgever draagt er zorg voor dat aanvoerwegen zodanig worden aangelegd en onderhouden dat materialen te allen tijde in volle belading binnen werkafstand van het werk kunnen worden gebracht.
8. Het personeel van nC Group BV heeft vrije toegang tot de toiletten en toiletten op het werk.
9. Zakelijke opdrachtgever draagt er zorg voor dat het ontwerp en de uitvoering van het werk zodanig zijn dat daardoor schade aan personen, eigendommen en het milieu tot een minimum wordt beperkt.
10. Zakelijke opdrachtgever zorgt voor voorzieningen voor inzameling van chemisch bouwafval.
11. Zakelijke klant zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt er ook voor dat de te verwerken materialen en de door hem geleverde apparatuur in goede staat zijn.
12. Indien de opdrachtgever in gebreke is met hetgeen in de vorige leden van dit artikel is omschreven, heeft nC Group BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
13. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft nC Group BV het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
14. nC Group BV heeft bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst de plicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover zij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de klant, waaronder de ondergrond waarop de klant een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door de klant verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, specificaties of uitvoeringsvoorschriften.
15. De opdrachtgever is verplicht alle belemmeringen weg te nemen, alsmede nC Group BV op de hoogte te stellen van alle omstandigheden die tot gevolg hebben of kunnen hebben dat nC Group BV niet in staat is de opdracht in de voorgenomen tijd van uitvoering zo snel en doeltreffend mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.
16. Opdrachtgever is verplicht de schade te vergoeden die nC Group BV lijdt door het niet nakomen van de in het vorige lid bedoelde verplichtingen, door hem aan nC Group BV toegebracht. De nieuwe uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden wanneer de planning van nC Group BV dit toelaat.

Artikel 5 – Tijdslimieten en werktijden

1. Overeengekomen termijnen, behalve betalingstermijnen, zijn nooit fatale termijnen en geven in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal de opdrachtgever nC Group BV de gelegenheid bieden alsnog binnen een redelijke termijn te presteren.
3. Indien nC Group BV tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, stelt zij de opdrachtgever daarvan in kennis, met opgave van de vermoedelijke reden.
4. Bij overschrijding van de normale werktijden op werkdagen, bij werkzaamheden op zaterdag en op zon- en feestdagen, een en ander op verzoek van de opdrachtgever, is nC Group BV gerechtigd een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening te brengen, welke toeslag in verhouding staat tot de extra kosten die hieruit voortvloeien.
5. Indien nC Group BV en de opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden het werk negatief kunnen beïnvloeden, is nC Group BV gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg daarvan. Indien nC Group BV op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever de werkzaamheden uitvoert, geschiedt de uitvoering van de werkzaamheden voor risico van de opdrachtgever en heeft de opdrachtgever nimmer recht op enige vergoeding indien de werkzaamheden een negatief resultaat opleveren.

Artikel 6 – Meer en minder werk

1. Bij door de opdrachtgever gewenste aanvullingen of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden kan nC Group BV slechts aanspraak maken op een verhoging van de prijs indien zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak zelf had behoren te begrijpen.
2. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er een wijziging is in het ontwerp of de specificaties;
b. de door de klant verstrekte informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid;
c. meer dan 10% afwijken van de geschatte hoeveelheden;
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt uitgevoerd. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die van toepassing waren op het moment dat het contract werd gesloten.
5. Indien zich tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden voordoen die niet schriftelijk door de opdrachtgever zijn medegedeeld en ook zonder onderzoek ten tijde van de opname van het werk ter plaatse voor nC Group BV niet visueel waarneembaar waren, is nC Group BV gerechtigd de prijs aan te passen in verband met de uit deze onvoorziene omstandigheden voortvloeiende meerkosten. Indien de opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, is nC Group BV bevoegd de overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Zakelijke klant kan in dat geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, nC Group BV is echter gerechtigd om over te gaan tot een schikking op grond van art. 7:764 (2).
6. Indien het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag nC Group BV bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling is niet van toepassing op minderwerk als gevolg van een verzoek van nC Group BV.

Artikel 7 – Voortijdige beëindiging
1. De consument heeft te allen tijde het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder opgave van redenen.
2. De overeenkomst kan door zakelijke opdrachtgever slechts tussentijds worden opgezegd wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door nC Group BV, uitsluitend bij aangetekende brief onder vermelding van de reden van opzegging.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever en bij tussentijdse beëindiging door nC Group BV wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden nC Group BV te betalen:
a. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de uit de annulering voortvloeiende besparingen voor nC Group BV, tegen oplevering door nC Group BV van het reeds opgeleverde werk.
b. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die op het moment van beëindiging reeds waren verricht.
4. Het bovenstaande laat onverlet het recht van nC Group BV om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 – Levering
1. Indien nC Group BV heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen inspecteert en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of weigert met vermelding van gebreken, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na aanvaarding wordt het werk als voltooid beschouwd.
2. Het werk wordt als voltooid beschouwd wanneer:
a. de klant het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door de klant in gebruik is genomen. Als de klant een deel van het werk in gebruik neemt, dan wordt dat deel als opgeleverd beschouwd;
c. nC Group BV schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of de werkzaamheden al dan niet zijn goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
3. Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, is hij verplicht dit schriftelijk en gemotiveerd aan nC Group BV kenbaar te maken.
4. Na voltooiing is het werk voor risico van de klant. Daarom blijft hij aansprakelijk voor de prijs, ongeacht vernietiging of aantasting van het werk door een oorzaak die niet aan nC Group BV kan worden toegerekend.

Artikel 9 – Klachten en herstel van gebreken
1. nC Group BV is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het moment van levering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor nC Group BV aansprakelijk is, dient de opdrachtgever nC Group BV in de gelegenheid te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn op te heffen.
3. Zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk aan nC Group BV te worden gemeld.
4. De Opdrachtgever kan verlangen dat nC Group BV de gebreken binnen een redelijke termijn herstelt, tenzij de kosten van herstel niet in verhouding zouden staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
5. Andere gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen een redelijke termijn, maar niet later dan zeven dagen nadat ze werden ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden.
6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen vervalt het recht om het gebrek in te roepen.
7. Het indienen van een of meer vorderingen annuleert de betalingsverplichting van de klant niet.
8. Het is nC Group BV uitdrukkelijk toegestaan om tijdens de uitvoering van het werk af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een voor aanvang van het werk opgesteld uitvoeringsplan is en het tijdens het werk soms wenselijk kan zijn om wijzigingen aan te brengen.

Artikel 10 – Verjaring en verval
1. De rechtsvordering van de consument ter zake van een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaren nadat de consument heeft geprotesteerd of redelijkerwijs had kunnen weten van het gebrek.
2. Iedere vordering tot schadevergoeding van de consument vervalt, indien deze niet binnen één maand na de ontdekking van de schade schriftelijk bij nC Group BV is ingediend en niet binnen twee jaar na dat tijdstip bij de rechter aanhangig is gemaakt.
3. Het klachtrecht van een zakelijke opdrachtgever vervalt een jaar na voltooiing van de werkzaamheden of oplevering van de werkzaamheden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden uitgevoerd, is nC Group BV niet aansprakelijk voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden, indien en voor zover dit niet onder haar leiding geschiedt.
In geval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is, dient nC Group BV door de opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen dan wel de uit deze gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
3. nC Group BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade en bedrijfsschade.
4. nC Group BV is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
5. nC Group BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
6. De opdrachtgever vrijwaart nC Group BV voor alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door nC Group BV verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip waarop die schade is geleden.
7. In geval van aansprakelijkheid van nC Group BV is nC Group BV nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden waardoor de schade zou zijn veroorzaakt. De aansprakelijkheid van nC Group BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval, waarbij meerdere oorzaken tezamen als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd.
8. Indien de opdrachtgever enig risico met betrekking tot de overeenkomst heeft verzekerd, is hij verplicht nC Group BV voor dit risico te vrijwaren.
9. Iedere vordering tot schadevergoeding van de zakelijke opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, schriftelijk bij nC Group BV is ingediend en niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
10. nC Group BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat nC Group BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door haar ter beschikking zijn gesteld of op haar verzoek zijn gebruikt, tenzij nC Group BV aan haar waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo heeft voldaan. 7:754 BW overtreden.
12. Opdrachtgever draagt het risico van schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

Artikel 12 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan nC Group BV zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere slechte weersomstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) sneeuw en vorst, personeelstekorten bij nC Group BV, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van nC Group BV, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, onvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
2. nC Group BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht oplevert intreedt nadat nC Group BV haar verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft nC Group BV het recht haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering tot nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien nC Group BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is nC Group BV gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op basis van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Dit is niet van toepassing als dit deel van de overeenkomst geen onafhankelijke waarde heeft.

Artikel 13 – Betaling en rente
1. Betaling vindt plaats op basis van 30% bij opdracht en 70% binnen veertien dagen na eindfactuurdatum. Na het verstrijken van deze veertien dagen is de opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van nC Group BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim als bedoeld in lid 1 een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is nC Group BV, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever betaalt zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op nC Group BV.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, of indien opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is geraakt en/of opdrachtgever zijn onderneming omzet in een andere rechtsvorm, dan wel aan een derde overdraagt, of zijn vestigingsplaats en/of woonplaats verplaatst naar het buitenland, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Iedere betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. nC Group BV is gerechtigd alle kosten – zowel in als buiten rechte – die zij moet maken ter voldoening van haar vordering op de opdrachtgever te verhalen, waarbij de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de zakelijke opdrachtgever bij voorbaat worden vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,-.

Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van nC Group BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. indien cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst;
b. indien na het sluiten van de overeenkomst nC Group BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. indien nC Group BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In genoemde gevallen is nC Group BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen, alsmede de ter uitvoering van deze overeenkomsten nog niet betaalde, doch wel geleverde zaken terug te vorderen.

Artikel 15 – Eigendom en auteursrechten.
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die nC Group BV bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigt, blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
2. nC Group BV heeft met uitsluiting van ieder ander het recht zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp als bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, betreffende tekeningen en modellen, te verwezenlijken, openbaar te maken en te verveelvoudigen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een gedeelte daarvan, van nC Group BV te herhalen zonder uitdrukkelijke toestemming van nC Group BV.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud.
1. Tot aan de volledige betaling van alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door nC Group BV geleverde goederen uitsluitend eigendom van nC Group BV.
2. Tot het tijdstip van volledige betaling is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden of, voor zover van toepassing, tot montage over te gaan. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is de opdrachtgever verplicht nC Group BV hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust ten behoeve van nC Group BV te bewaren en/of identificeerbaar te maken en deze van elkaar en van de overige zaken die de opdrachtgever onder zich heeft af te zonderen.
3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is nC Group BV gerechtigd het geleverde bij de opdrachtgever of bij derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij dit nalaat.

Artikel 17 – Garantie
1. Garantie wordt alleen verleend indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en hiervoor een schriftelijk garantiebewijs is afgegeven. Indien een garantie niet door nC Group BV, maar door de fabrikant of een andere leverancier wordt verstrekt, is nC Group BV geen partij bij die overeenkomst en zal desgewenst slechts bemiddelen bij de afwikkeling van de garantieclaim.
2. Indien nC Group BV garantie geeft op schilderwerk, is dit steeds een aflopende garantie voor een periode van drie jaar, waarbij in het eerste jaar na oplevering 100%, in het tweede jaar na oplevering 66,66% en in het derde jaar 33,33% van de herstelkosten door nC Group BV worden vergoed, en uiteraard alleen indien vaststaat dat aanspraak op garantie kan worden gemaakt en dat het gebrek of de gebreken niet het gevolg zijn van handelen of nalaten van de opdrachtgever.
Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
1. Op elke overeenkomst tussen nC Group BV en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestigingsplaats van nC Group BV. Het is nC Group BV echter toegestaan zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woonplaats van de cliënt.
3. De partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals arbitrage of bemiddeling.